Algemene voorwaarden van Amstelpedicure.nl 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Amstelpedicure.nl en een cliënt waarop Amstelpedicure.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Amstelpedicure.nl
Amstelpedicure.nl zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Amstelpedicure.nl zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Amstelpedicure.nl melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Amstelpedicure.nl het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Amstelpedicure.nl moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Amstelpedicure.nl vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website www.Amstelpedicure.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Amstelpedicure.nl vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website www.Amstelpedicure.nl.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Amstelpedicure.nl vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Amstelpedicure.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Amstelpedicure.nl neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Amstelpedicure.nl behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Amstelpedicure.nl zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Amstelpedicure.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Amstelpedicure.nl verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Amstelpedicure.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Amstelpedicure.nl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
Amstelpedicure.nl geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet opvolgt.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Amstelpedicure.nl.
Amstelpedicure.nl moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Amstelpedicure.nl de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
https://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/Consumentenfolder_ProVoet_v2.pdf

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Amstelpedicure.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("Verordening" of "AVG") rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). 

AmstelPedicure.nl AmstelPedicure.nl, gevestigd aan Rosa Spierlaan 234AmstelPedicure.nl AmstelPedicure.nl, gevestigd aan Rosa Spierlaan 2341187 PH  Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:www.AmstelPedicure.nl Rosa Spierlaan 2341187 PH  Amstelveen +31626841115
Helen Oltmans is de Functionaris Gegevensbescherming van AmstelPedicure.nl Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Persoonsgegevens die ik verwerkAmstelPedicure.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk: AmstelPedicure.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerkAmstelPedicure.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvormingAmstelPedicure.nl neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaresse van AmstelPedicure.nl) tussen zit. AmstelPedicure.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
agenda, e-mail en website. De website is alleen voor informatie en er kan hier geen privacy gevoelige informatie achtergelaten worden. 


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
AmstelPedicure.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Delen van persoonsgegevens met derden: AmstelPedicure.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit alles alleen na toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik: AmstelPedicure.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AmstelPedicure.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
AmstelPedicure.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

AmstelPedicure.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.